111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

โรงพยาบาลกมลาไสย ขอแสดงความยินดี ทีมพร้อมรักษ์ ได้รับรางวัล “ระดับดี” โดดเด่น 3 ด้าน งาน Khon Kaen International Conference in Palliative Care

โรงพยาบาลกมลาไสย
ขอแสดงความยินดี
ทีมพร้อมรักษ์ โรงพยาบาลกมลาไสย
นส.วรันท์รัตน์ วงศ์ยะรา และคณะ
ได้รับรางวัล “ระดับดี” โดดเด่น 3 ด้าน
งาน Khon Kaen International
Conference in Palliative Care
1.ด้านการคัดกรองและการเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคอง
2. ด้านการวางแผนการดูแลล่วงหน้า ( Advance care planning )
3.ด้านการดูแลจิตสังคม จิตวิญญาณ และภาวะการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
(Bereavement)