111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. อำเภอกมลาไสย

วันที่ 6 มิ.ย 2565 เวลา 13.30-16.30น. นายแพทย์ พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)อำเภอกมลาไสย มีวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆ เช่น ความคืบหน้าการถ่ายโอนรพ.สต. การทบทวนตัวชี้วัดตามประเด็นตรวจราชการปี 2565 การเตรียมรับนิเทศน์เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ข้าวหลาม ตลอดจนการชี้แจงการจัดการยาที่ขาดในรพ.สต. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในรพ.สต. และนอกจากนั้น ยังมีการนำข้อเสนอจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การดูแลผู้ป่วยในชุมชน และระบบการบริการภายในโรงพยาบาล มาปรับปรุงแก้ไขด้วย