สถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลกมลาไสย ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565

พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลกมลาไสย ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565
มาตรการVUCAปลอดภัยจากโควิด
ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ด้วย
หน้ากากอนามัย
เว้นระยะห่าง
ล้างมือบ่อย
วัคซีน
ATK