111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกมลาไสย ครั้งที่ ๒/๒๕๑๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกมลาไสย
ครั้งที่ ๒/๒๕๑๕
วันศุกร์ที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม พระธาตุยาคู โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์