111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกมลาไสย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 21 เดือน มกราคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกมลาไสย
ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 21 เดือน มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.-16.30 น.
ห้องประชุมพระธาตุยาคู โรงพยาบาลกมลาไสย