111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

อบรมโรงพยาบาลสีขาวปลอดยาเสพติด แก่ บุคลากรโรงพยาบาลกมลาไสย วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์กมลา รพ.กมลาไสย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 314 คน

 

อบรมโรงพยาบาลสีขาวปลอดยาเสพติด  แก่ บุคลากรโรงพยาบาลกมลาไสยวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมแกรนด์กมลา 

รพ.กมลาไสยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 314 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม 

นำเจ้าหน้าที่กล่าวคำปฎิญญา โรงพยาบาลสีขาวปลอดยาเสพติด