111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์)