111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

วิสัยทัศน์ 
    โรงพยาบาลกมลาไสยบริการดุจญาติมิตร ด้วยคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศ เชิดชูธรรมาภิบาล ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข               ในปี 2564


ค่านิยม 
    1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
    2. มีความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นทีม 
    3. ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน / จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    4. นำความรู้วิชาการมาใช้ เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    5. ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ 
    1.ให้บริการที่มีคุณภาพทั้งการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพในทุกสาขาบริการ
    2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
    3.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล
    4.พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกภายใต้เมืองสมุนไพร