111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

  

               โรงพยาบาลกมลาไสยตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง บนเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่  เลขที่  142 ถนนราษฎรบริหาร ม.3 ต.หลักเมือง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกคือ นายแพทย์สงวน ไสละสูต มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั้งหมด 9 คน   ต่อมาเมื่อปี 2535 ได้รับงบประมาณประกอบกับมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงได้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  ณ.สถานที่แห่งใหม่ บนเนื้อที่ ประมาณ 33 ไร่   เยื้องโรงเรียนกมลาไสย ถนนกมลาไสย-มหาสารคาม เลขที่ 111 ม.11 ต.กมลาไสย และได้ย้ายมาทำการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536  ต่อมาในปี พ.ศ 2539 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จนถึงปัจจุบัน                                                                                ผู้อำนวยการคือ นายแพทย์สุพัฒน์  ธาตุเพชร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนที่ 9  มีกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า สมาชิกสภาจังหวัดในเขตอำเภอกมลาไสย   และตั้งคณะกรรมการบริหารภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย แพทย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน มีการประสานงานทั้งภายในและนอกหน่วยงาน การดำเนินงานต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อค้าและประชาชน และยังมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการในเขตอำเภอกมลาไสย/ฆ้องชัย และเขตใกล้เคียงและต่างจังหวัด ภายใต้คำขวัญที่ว่า

  

"บริการทุกระดับอย่างมีคุณค่า"